ارائه مدل کنش حسابگرانه با رویکرد تحلیل محتوای متنی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 72-93

10.30495/jparnt.2022.690581

زهرا محمدپور؛ داوود کیاکجوری