بررسی رابطه احساس امنیت شغلی و ارتباط سنجی آن باسطح انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان شبکه بهداشت شهرستان منوجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی واحد کهنوج

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه احساس امنیت شغلی و ارتباط سنجی آن با سطح انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان شبکه بهداشت شهرستان منوجان بوده است. این پژوهش از بُعد هدف «کاربردی» و از بُعد چگونگی گردآوری داده‌ها و روش کار در زمره‌ی «تحقیقات توصیفی- همبستگی» قرار می‌گیرد. بدین منظور، با توجه به پیشینه نظری و تجربی موجود، سه پرسشنامه‌ی احساس امنیت شغلی نیسی (1379)، پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام(1975) و پرسشنامه عمکرد شغل محقق ساخنه استفاده شد. روایی محتوایی این پرسشنامه 813/0 و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ 87 /0 بدست آمد. برای انجام کار، تعداد 172 نفر از کارکنان شبکه بهداشت شهرستان منوجان در سال 1396 به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه‌ی تلفیقی مورد بررسی قرار گرفتند. بعداز توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها مدلی پیشنهاد و با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج در فصل چهارم نشان داد که مدل پیشنهادی با داده‌های این تحقیق برازش مناسبی دارد. بدین ترتیب براساس فرضیه‌های پژوهش، به تحلیل رابطه بین متغیرها بر یکدیگر پرداخته شد. داده‌ها با استفاده SPSS23 و AMOS23 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. لذا براساس تجزیه و تحلیل داده ها رابطه بین احساس امنیت شغلی با سطح عملکرد و انگیزش شغلی رابطه معنا دار و مثبتی وجود دارد یعنی بین آنها ارتباط معنا داری حاصل شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات