ارائه مدل کنش حسابگرانه با رویکرد تحلیل محتوای متنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 دکترای تخصصی مدیریت دولتی ، دانشیار و عضو هیات علمی رشته ی مدیر یت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس ، ایران

چکیده

اینکه هر انسانی در چه زمانی و تحت تاثیر چه عواملی دست به رفتار و عمل می زند سالیان سال است که پژوهشگران را در جای جای دنیا به پژوهش و بررسی واداشته است.هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل کنش حسابگرانه با رویکرد تحلیل محتوای متنی است که از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی می‌باشد. جامعه آماری اسناد و سوابق بالادستی و مقالات و پایان نامه های مرتبط با این حوزه بوده که متشکل شد از 78 مقاله فارسی و 29 مقاله لاتین . روش نمونه گیری بصورت گلوله برفی و روش‌ گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و روش پژوهش تحلیل محتوای متنی است .اکثر روش شناسان کیفی به جای استفاده از واژگان روایی و پایایی که اساساً و از لحاظ مبانی فلسفی ریشه در پارادایم کمی دارند، از معیار اعتمادپذیری یا قابلیت اعتماد جهت ارجاع به ارزیابی کیفیت نتایج کیفی استفاده می کنند. در این پژوهش از استراتژی های تامین اعتمادپذیری هولستی، 1396 ( قابل قبول بودن، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تاییدپذیری( استفاده شده است . پس از کد گذاری ، مفهوم سازی و مقوله بندی، در نهایت مدل طراحی شد.. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل محتوی متنی مقاله ها توسط نرم افزار مکس کیو دی آ نشان از آن داشت که مدل کنش حسابگرانه شامل 27 معیار است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات