طراحی مدل اعتباربخشی بیمارستانهای دولتی مبتنی بر فاکتورهای رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی، دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران،

چکیده

یکی از اصلی ترین ارکان اجرای موفق اعتباربخشی، تعهد مدیریت و رهبری سازمان است. پـژوهش حاضـر بـا هـدف بررسی جایگاه رهبری و مدیریت در اعتباربخشی بیمارستانهای دولتی با در نظر گرفتن ویژگی های استانداردهای اعتباربخشی جهت طراحی مدل مطلوب انجام گرفت. این پژوهش توصیفی است که در سال 1400 در بیمارستان‌های دولتی استان کرمان باحجم نمونه 86 نفر انجام گرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها دو پرسش‌نامه محقق‌ساخته جهت ویژگی های استاندارد و مدیریت و رهبری در 9 حیطه و 49 استاندارد بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS ویراست 23 و PLS انجام‌شد و سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون t تک نمونه‌ای، تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری) استفاده شد. براساس نتایج مربوط به آمار توصیفی، میانگین و انحراف معیار ویژگی های استاندارد و مدیریت و رهبری به ترتیب 35/0±22/4 و 41/0±17/4 بود. نتایج ضریب نسبت بحرانی و آماره t (717/0 R2=، 432/11t =) و نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری(001/0= p،717/0β =) نشان دهنده اثر مثبت و معنادار ویژگی‌های استاندارد بر رهبری و مدیریت است. بر اساس مقدار ضریب (R2)، 51% از تغییرات رهبری و مدیریت توسط ویژگی‌های استاندارد تبیین می‌شود. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد، مدل پیشنهادی در محور رهبری و مدیریت اعتباربخشی در سطح عالی قرار دارد. مدیران بیمارستان ها با اجرای استانداردهای اعتباربخشی مدیریت و رهبری بیمارستان می توانند نقش مهمی در تأمین ایمنی بیمار و بهبود کیفیت ایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات