تاثیر سرمایه انسانی و سرمایه مشتری بر کارآفرینی سازمانی با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی کارکنان در بانک صادرات شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر ، کرمان

چکیده

این تحقیق با هدف تاثیر سرمایه انسانی و سرمایه رابطه ای بر کارآفرینی سازمانی با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی در بانک صادرات شهرستان کرمان انجام شده است. روش تحقیق بصورت توصیفی – همبستگی بوده، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک صادرات شهرستان کرمان در سال 1399 به تعداد 297 نفر می باشد، حجم نمونه طبق جدول مورگان برابر با 169 نفر بوده که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای و کارآفرینی سازمانی و فرسودگی شغلی استفاده گردید که روایی و پایایی آن ها تایید شده است و همچنین تجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده از نرم افزار AMOS22و SPSS 25 صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد سرمایه انسانی و رابطه ای بر کارآفرینی سازمان تاثیر معنی داری دارد. سرمایه انسانی و رابطه ای بر فرسودگی شغلی تاثیر معنی داری دارد و همچنین فرسودگی شغلی برکارآفرینی سازمانی تاثیر معنی داری دارد . با استفاده از نتایج این پژوهش و آگاهی از سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای و کارآفرینی سازمان، می توان برنامه ریزی های علمی و منطقی در جهت افزایش نوآوری و تحول بانک صادرات انجام داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات