تاثیر تعهد سازمانی بر تورش های رفتار مالی با نقش واسطه ای فرسودگی شغلی( مورد مطالعه: شرکت های شهرک صنعتی شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی واحد نی ریز

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر تورش های رفتار مالی با نقش واسطه ای فرسودگی شغلی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی همبستگی و کاربردی بوده و جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های شهرک صنعتی شیراز بوده که تعداد آنها برابر 748 شرکت می باشد. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه برابر 259 نفر در نظر گرفته شد و روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس تعیین شده است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی و پرسشنامه محقق ساخته تورش های رفتار مالی استفاده شده است. روایی ابزار پژوهش بصورت محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از معادلات ساختاری و جهت تحلیل آن از نرم افزار AMOSاستفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی تاثیر دارد، فرسودگی شغلی بر تورش های رفتار مالی تاثیر دارد، تعهد سازمانی بر تورش های رفتار مالی تاثیر دارد و تعهد سازمانی بر تورش های رفتار مالی با نقش واسطه ای فرسودگی شغلی تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات