اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر نوید فاتحی راد

دکتری مدیریت استادیار - گروه مدیریت - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه آزاد اسلامی شهید حاج قاسم سلیمانی (کرمان)

fatehi_radiauk.ac.ir
0000-0003-1063-0631

سردبیر

دکتر امین رضا کمالیان

دکتری مدیریت دولتی استاد - گروه مدیریت - دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

kamalian2010gmail.com
0000-0003-1063-0631

اعضای هیات تحریریه

دکتر سنجر سلاجقه

دکتری مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشیار - گروه مدیریت – دانشکده ادبیات و علوم انسانی – دانشگاه آزاد اسلامی شهید حاج قاسم سلیمانی (کرمان)

s.salajegheiauk.ac.ir
0000-0003-1882-5070

دکتر نور محمد یعقوبی

دکتری مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی استاد - گروه مدیریت - دانشکده مدیریت و حسابداری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

mmmut.ac.ir
0000-0002-2157-288X

دکتر حسین وظیفه دوست

استاد- گروه مدیریت - دانشکده مدیریت و اقتصاد - دانشگاه آزاد اسلامی - علوم و تحقیقات - تهران

vazifehdustyahoo.com
0000-0001-7442-5595

دکتر شهناز نایب زاده

دکتری مدیریت بازرگانی- بازاریابی استاد - گروه مدیریت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - یزد - ایران

snayebzadehiauyazd.ac.ir
0000-0003-1063-0631

دکتر ملیکه بهشتی فر

دکتری مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی دانشیار - گروه مدیریت - دانشکده مدیریت و حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان - کرمان

mmmmiauk.ac.ir
0000-0002-2157-288X

دکتر حمید زارع

دکتری مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی و توسعه دانشیار - گروه مدیریت - دانشکده مدیریت و حسابداری - دانشگاه تهران

hzareaut.ac.ir
0000_0002_6919_649X

دکتر حبیب الله سالارزهی

دکتری مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشیار - گروه مدیریت - دانشکده کارآفرینی - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

salarzehimgmt.usb.ac.ir
0000_0002_6919_649X

دکتر سید محمد طباطبایی نسب

دکتری مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک بازاریابی دانشیار - گروه مدیریت - دانشکده اقتصاد - مدیریت و حسابداری - دانشگاه یزد

tabatabaeenasabyazd.ac.ir
0000-0003-1882-5070